Samværspolitik Gundsølille Skytteforening

6 Printversion (PDF)


Gundsølille Skytteforening har formuleret følgende samværspolitik:

 1. Formål

  1. Når mange mennesker skal være fælles om at være med i en skytteforening, er det rimeligt at have nogle spilleregler (adfærdsnormer), så alle medlemmer og andre (fx forældre til børn) kan have en god oplevelse gennem foreningens virke.

  2. Meget beror på sund fornuft, og alt kan ikke nedskrives, men alligevel finder foreningen det rigtigt at nedskrive nogle af de principper, der gælder for samværet i foreningen. Ved at nedskrive principperne, og ved at de er tilgængelige for alle, sættes fokus på emnet. Derfor har bestyrelsen formuleret en samværspolitik.

 2. Omgangstone

  1. Mobning er uacceptabel. Sjofle bemærkninger og nedgørende kommentarer accepteres derfor ikke, og det gælder såvel ledere som medlemmerne indbyrdes. En ordentlig omgangstone gælder ikke kun internt i foreningen, men også over for andre, fx ved stævner og udekampe. Der skal altid udvises respekt for andre. Foreningens medlemmer skal altid være repræsentant for de værdier, skytteforeningen står for.

 3. Adfærdsregler

  1. Der skal altid udvises respekt for det enkelte medlems selvværd.

  2. På ture med overnatning skal der mindst være to ledere med.

  3. Nye ledere skal ikke alene have ansvar for en gruppe børn.

  4. Ledere, forældre og skytter skal udvise god adfærd, når de kører med andre i foreningens regi. Normalt bør urutinerede ikke være chauffører for andre i foreningen, men er det alligevel nødvendigt, skal der være en voksen leder med som passager i bilen, eller bilen skal køre bag ved en anden bil.

  5. For at forebygge tyveri bør der altid tilbydes opbevaring af værdigenstande. Dyrt tøj eller udstyr bør skytten selv tage vare på.

 4. Doping. Alkohol. Rygning.

  1. Foreningens medlemmer er gennem sit medlemskab af DDS underlagt de til enhver tid gældende dopingregler og har pligt til at underkaste sig dopingkontrol.

  2. Ledere og trænere i foreningen er med til at forme værdier og vaner hos de børn og unge, foreningen har ansvar for. De skal derfor være gode rollemodeller i forhold til indtagelse af alkohol og være opmærksomme på de signaler, som alkoholindtagelse i foreningen sender.

  3. Alkohol og skydning hører ikke sammen. Før og under skydning indtages derfor ikke alkohol. Det er i orden at ”få en øl sammen” som led i det sociale samvær efter skydning og ved møder, ligesom der kan nydes alkohol ved særlige lejligheder i foreningen. Men man skal altid udvise respekt for andre. Det er vigtigt at være bevidste om, hvornår og hvor meget alkohol der nydes i foreningen. Nydelsen af alkohol må aldrig blive et så væsentligt element i foreningslivet, at det skader foreningens ry eller giver anledning til tvivl blandt unge og deres forældre om, hvornår alkohol må indtages. Der må ikke serveres alkohol for unge under 18 år. Træningen af børn og unge bør foregå i et alkoholfrit miljø.

  4. Foreningen er underlagt rygereglerne i lov om røgfrie miljøer, der er gældende fra 15. august 2007, da der er offentlig adgang til foreningens lokaler.

  5. Rygereglerne forebygger, at ingen medlemmer ufrivilligt udsættes for passiv rygning Det er derfor ikke tilladt at ryge indendørs i Gundsølillehallen eller foreningens lokaler (heller ikke i lokaler, hvor folk passerer eller kun opholder sig i kort tid, og heller ikke i forbindelse med møder og sociale arrangementer mv.).

 5. Seksuelle krænkelser

  1. Det er altid vigtigt at respektere andres blufærdighed.

  2. Foreningen tjekker ledere, der har ansvar for unge under 15 år, gennem indhentelse af såkaldte ”børneattester” i Kriminalregistret. Tjek gennemføres efter de lovbestemte regler herom.

  3. Det er vigtigt, at der gribes ind over for upassende adfærd. Oplever man noget sådant, skal man straks kontakte et bestyrelsesmedlem, der vil tage sig af det videre forløb.
   Hvis der konstateres overgreb eller begrundet mistanke om overgreb, kontakter bestyrelsen sin hovedorganisation, DDS, for at få råd og vejledning om, hvordan sagen håndteres.

  4. Det er efter lovgivningen forbudt for en leder at have et forhold til et medlem under 18 år – heller ikke for den 19-årige træner og den 17-årige skytte. Hvis noget sådant opstår, skal bestyrelsen sikre, at den 19-årige ikke længere er leder for den 17-årige.

 6. Konsekvenser af overtrædelse af samværsreglerne

  1. Det er bestyrelsen, der fastsætter samværsreglerne, og det er også bestyrelsen, der tager stilling til konsekvenser, hvis der konstateres brud på reglerne. Den ansvarlige leder kan i første omgang træffe de nødvendige forholdsregler. Sanktionen i den enkelte sag skal altid afpasses, så den står mål med forseelsen.

 7. Oplysning om reglerne

  1. Det er ikke nok at have regler, hvis ingen kender dem. Derfor skal bestyrelsen løbende sikre, at alle foreningens medlemmer kender reglerne. Det kan fx ske ved: Opsætning på opslagstavle, at reglerne findes på foreningens hjemmeside, at reglerne ved passende lejligheder drøftes, og at nye medlemmer får dem udleveret, når de starter i foreningen.

 

Vedtaget på GSG&IF Skytternes medlemsmøde 16. februar 2011